ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang web Tân Thiên Long có sẵn tại www.thamtutanthienlong.com, Tân Thiên Long tất cả các trang web liên quan và các nội dung, tính năng và dịch vụ khác nhau được cung cấp trên và liên quan đến các trang web và ứng dụng này được sở hữu và vận hành bởi Tân Thiên Long

Xin vui lòng đọc các điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Bằng cách truy cập, tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ trang web và dịch vụ nào, bạn đồng ý trở nên bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện, thì bạn có thể không truy cập và sử dụng các trang web và dịch vụ.

Sửa đổi điều khoản sử dụng

Tân Thiên Long có thể tự mình sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào có hiệu lực khi đăng Điều khoản sử dụng đã sửa đổi trên và liên quan đến Trang web và Dịch vụ, có hoặc không có thông báo bổ sung cho bạn. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét thông tin được đăng trên Trang web và Dịch vụ để nhận được thông báo kịp thời về những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản được sửa đổi, bạn đồng ý ngừng ngay lập tức sử dụng Trang web và Dịch vụ và cung cấp thông báo Tân Thiên Long để xóa bạn khỏi mọi danh sách phân phối hoặc danh sách liên lạc khác có sẵn cho bạn thông qua việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ. BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ SAU KHI BÀI VIẾT (HOẶC THÔNG BÁO KHÁC, NẾU BẤT K)) BẠN CÓ THỂ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý ĐỂ TRỞ THÀNH CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC SỬ DỤNG.

SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ

Tuân thủ đầy đủ các Điều khoản sử dụng này, Tân Thiên Long cấp cho người dùng được ủy quyền một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép, có thể chấm dứt để truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn đồng ý không truy cập, sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại, sửa đổi, phân phối, truyền tải hoặc khai thác Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào của chúng cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ việc sử dụng cá nhân của bạn và như được mô tả trong Điều khoản này Sử dụng, không có sự đồng ý bằng văn bản của Tân Thiên Long. Tân Thiên Long có thể sửa đổi, cập nhật, tạm dừng hoặc ngừng các Trang web và Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của chúng tôi vì bất kỳ hoặc không có lý do, bất cứ lúc nào và có hoặc không có thông báo. Tân Thiên Long sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào khác về bất kỳ sửa đổi, cập nhật, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp như vậy.

DỊCH VỤ Tân Thiên Long

Khi sử dụng, truy cập hoặc mua các dịch vụ hoặc tính năng cụ thể của Trang web và Dịch vụ, bạn phải tuân theo mọi thỏa thuận, nguyên tắc hoặc quy tắc được đăng đối với các dịch vụ hoặc tính năng có thể được đăng theo thời gian. Tất cả các thỏa thuận, hướng dẫn hoặc quy tắc như vậy đều được kết hợp bằng cách tham khảo Điều khoản sử dụng.

TRÌ HOÃN VÀ TIẾP CẬN

Trang web và Dịch vụ có thể bị giới hạn, chậm trễ, thất bại và các vấn đề khác cố hữu trong việc sử dụng Internet và liên lạc điện tử. Tân Thiên Long không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, thất bại hoặc thiệt hại khác do các vấn đề như vậy.

PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÙNG

Tân Thiên Long đánh giá cao sự lắng nghe từ bạn, cũng như những người dùng khác của chúng tôi và hoan nghênh ý kiến của bạn về Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chính sách của chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hoặc xem xét các ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu sáng tạo khác với những ý tưởng mà chúng tôi đã yêu cầu cụ thể. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn trên Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng cụ thể trong các nhận xét của bạn về các dịch vụ của chúng tôi và không gửi ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu sáng tạo. Nếu, bất chấp yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi cho chúng tôi các đề xuất sáng tạo, ý tưởng, bản vẽ, khái niệm hoặc thông tin khác (gọi chung là các thông tin trực tuyến), các thông tin đó sẽ là tài sản của Tân Thiên Long. Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin nào sẽ phải chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào và Tân Thiên Long sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ trong tương lai.

LIÊN HỆ THUÊ THÁM TỬ

CÔNG TY DỊCH VỤ THÁM TỬ TÂN THIÊN LONG

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.

81 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

KHÁCH HÀNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN

sending
+

THÁM TỬ TÂN THIÊN LONG